Проект Закону України «Про мультимодальні  перевезення»

Пропонуємо до обговорення альтернативний текст проекту ЗУ «Про мультимодальні перевезення».

Свої зауваження та пропозиції надсилайте, будь ласка, до секретаріату УЛА на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Проект

Закон України «Про мультимодальні  перевезення»

 

         Стаття 1. Загальні положення

 

1. Даний    Закон спрямований на створення умов для розвитку і вдосконалення мультимодальних перевезень, на сприяння інтеграції українського ринку транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних з мультимодальними перевезеннями, до міжнародних ринків.

         2. Даний закон не зачіпає і не суперечить застосуванню будь-якого українського закону, що відноситься до регулювання та контролю транспортно-експедиторської діяльності, у т. ч. транспортної, виконання Україною зобов’язань за міжнародними договорами.

         3. Даний закон не зачіпає право будь-якої держави регулювати та контролювати на своєму національному рівні операції з мультимодальних перевезень здійснюваних територіями цих держав та діяльність операторів мультимодальних перевезень.

         4. Підприємницька діяльність з надання транспортно-експедиторських послуг виду мультимодальних перевезень вантажів, діяльність об’єктів матеріально-технічного забезпечення виконання цих перевезень є сферами застосування державою Україна засобів регулюючого впливу та обмеження монополізму.

         5. Підприємницька діяльність з організації та здійснення мультимодальних перевезень – різновид транспортно-експедиторської діяльності, здійснення якої передбачає покладення на оператора мультимодальних перевезень зобов’язань та відповідальності перевізника та експедитора.

  

         Стаття 2. Визначення термінів

 

         1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

 1. агент принципала-клієнта – оператор мультимодальних перевезень – експедитор, який за договором, укладеним з принципалом – клієнтом, прийняв на себе зобов’язання перевізника та експедитора, не отримавши повної передоплати вартості послуг з перевезень від принципала-клієнта до початку їх надання.
 2. агент принципала-оператора мультимодальних перевезень – інша особа, залучена цим оператором до виконання своїх зобов’язань за договором, укладеним ним з клієнтом, без виконання принципалом (боржником) повної передоплати послуг цієї іншої особи (агента-кредитора) до початку їх надання.
 3. агент принципала-фактичного перевізника — інша особа, залучена фактичним перевізником-принципалом до виконання своїх зобов'язань за договором з оператором мультимодальних перевезень без виконання принципалом (боржником) повної передоплати послуг цієї іншої особи до початку їх надання.
 4. вузлова угода — договір між оператором мультимодальних перевезень з перевізниками – учасниками мультимодальних перевезень відносно порядку перевалки вантажів на вантажних терміналах, узгодження розкладів подачі рухомого складу і т.ін.
 5. договір мультимодального перевезення – договір, єдиний для усіх учасників мультимодального перевезення, яким документально оформлюється їх домовленість на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків в процесі виконання мультимодального перевезення.
 6. договірний перевізник - суб'єкт господарювання, який за укладеним з клієнтом договором прийняв на себе зобов'язання, безпосередньо пов'язані з організацією та забезпеченням виконання мультимодальних перевезень.
 7. документ мультимодального перевезення – документ, якій засвідчує укладання договору мультимодального перевезення, прийняття оператором вантажу у своє ведення (під свою відповідальність), а також його зобов’язання доставити вантаж його отримувачу відповідно до умов цього договору.
 8. експедитор – оператор мультимодального перевезення, який видає єдиний транспортний документ і приймає на себе відповідальність за виконання договору мультимодального перевезення як перевізник та експедитор.
 9. етап мультимодального перевезення — частина загального обсягу пов'язаних з мультимодальним перевезенням технологічних операцій, що відповідають договірним зобов'язанням оператора мультимодальних перевезень перед клієнтом.
 10. інші особи – фізичні або юридичні особи, які за договором відповідного правового виду з оператором мультимодального перевезення, чи за договором з фактичним перевізником вантажу, залучаються до виконання договірних зобов’язань останніх стосовно мультимодального перевезення вантажу.
 11. клієнт (замовник послуг з мультимодального перевезення вантажу) — фізична або юридична особа, яка за договором мультимодального перевезення самостійно або через представника (агента), що діє від його імені, доручає оператору мультимодальних перевезень організувати та виконати мультимодальне перевезення.
 12. маршрут мультимодального перевезення — визначений договором початковий, проміжні та кінцеві пункти шляху мультимодального перевезення.
 13. мультимодальне перевезення – перевезення двома або більше видами транспорту за єдиним транспортним документом у внутрішньо державному чи (та) міжнародному сполученнях.
 14. оператор мультимодального перевезення – будь-яка особа, у тому числі експедитор, що укладає договір мультимодального перевезення та приймає на себе зобов’язання  за таким договором як перевізник та експедитор.
 15. оператор мультимодального перевезення-агент – суб’єкт господарювання, який за агентським договором, що за своїм предметом є договором виду договора мультимодального перевезення вантажів, зобов’язується надати послуги іншій стороні цього договору – принципалу (клієнту – замовнику, якого представляє агент) в укладенні, від імені принципала і за його рахунок, угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг).
 16. оператор мультимодального перевезення-принципал – суб’єкт господарювання, який за дорученням  клієнта-замовника послуг – як другої сторони  договору мультимодального перевезення, та з метою забезпечення виконання своїх обов’язків за цим договором, зобов’язується за плату, від свого імені та за рахунок клієнта вчинити один або декілька правочинів з іншими особами – фактичними виконавцями замовлених клієнтом послуг.
 17. перевізник – особа, яка фактично виконує, або зобов’язалася виконати, перевезення, чи його частину, незалежно від того, чи ідентична ця особа оператору мультимодального перевезення.
 18. принципал (клієнт чи оператор мультимодальних перевезень) – учасник мультимодальних перевезень, який замовляє послуги іншому учаснику цих перевезень – агенту – кредитору без виконання їх повної передоплати послуг агентам-кредиторам до початку їх надання.
 19. термінал мультимодальних перевезень — виробничий комплекс споруд та обладнання, який використовується суб'єктами підприємницької діяльності для надання платних послуг, пов'язаних з потребами забезпечення виконання мультимодальних перевезень.
 20. учасники мультимодального перевезення – клієнти, оператори мультимодального перевезення, експедитори, перевізники, агенти, вантажні термінали, порти, залізничні станції, підприємства автомобільного, морського, залізничного та авіаційного транспорту, митні брокери, вантажовідправники, вантажоодержувачі та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів двома або більше видами транспорту.
 21. фактичний перевізник - суб'єкт господарювання, який за договором перевезення вантажу, укладеним з клієнтом, чи з експедитором, або з оператором мультимодальних перевезень особисто, використовуючи власний транспорт, виконує (виконав) роботи з мультимодального перевезення.

        

Стаття 3. Сфера дії Закону

 

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають під час здійснення перевезень двома і більше видами транспорту за єдиним транспортним документом.

        

Стаття 4. Законодавча та нормативна база мультимодальних перевезень

 

         1. Відносини у сфері підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням послуг з організації та забезпечення виконання мультимодальних перевезень, регулюються Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, законами України «Про транспорт», «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транзит вантажів», цим Законом, відповідними нормативними документами ООН, спеціалізованих органів Міжнародної Торгової Палати, Міжнародної федерації експедиторських асоціацій, іншими законами, транспортними кодексами та статутами, а також нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до них.

         2. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

         3. В цілях регулювання відносин у сфері мультимодальних перевезень можуть застосовуватися нормативні документи України, міжнародних організацій, членами яких є держава Україна, і/або об'єднання виробників послуг, пов’язаних з мультимодальними перевезеннями.

        

Стаття 5. Загальні принципи господарювання, державне регулювання, контроль та нагляд за господарською діяльністю, пов’язаною з наданням послуг з організації та забезпечення мультимодальних перевезень

        

1. Загальні принципи господарювання, засоби державного регулювання господарської діяльності, зміст та сфери державного контролю і нагляду за господарською діяльністю, пов’язаною з мультимодальними перевезеннями, визначаються чинним законодавством України.

         2. За домовленістю з об’єднаннями виробників логістичних послуг, на підставі договорів про державно-приватне партнерство, у рамках реалізації заходів по децентралізації та обмеженню державного регулювання економічних процесів держава може делегувати певну частину своїх регуляторних повноважень об’єднанням учасників господарської діяльності з організації та забезпечення мультимодальних перевезень.

 

Стаття 6. Державна підтримка господарської діяльності з організації та забезпечення перевезень у мультимодальному сполученні

          

1. Державна підтримка господарської діяльності з організації та забезпечення мультимодальних перевезень здійснюється у рамках міжнародних зобов’язань України як члена міжнародної економічної спільноти та на підставі цільових загальнодержавних і галузевих програм з підтримки національних виробників логістичних послуг відповідно до положень чинного законодавства.

 

Стаття 7. Об’єднання учасників підприємницької діяльності, пов’язаної з мультимодальними перевезеннями

        

1. Відповідно до законодавства України окремі підприємці та підприємства-учасники господарської діяльності, пов’язаної з мультимодальними перевезеннями, можуть створювати громадські і господарські об'єднання, брати участь у діяльності вже існуючих українських та міжнародних професійно-споріднених об’єднань учасників логістичної діяльності.

         2. Відповідно до ринкового попиту на послуги з мультимодальних перевезень їх виробники можуть формувати ситуативні кооперативні зв’язки для досягнення економічних та соціальних результатів з метою отримання прибутку. 

         3. Об’єднання учасників підприємницької діяльності, пов’язаної з мультимодальними перевезеннями, не можуть бути колективними членами українських та іноземних політичних об’єднань та організацій.

         4. Системна виробнича інфраструктура об’єднань учасників підприємницької діяльності,  пов’язаної з мультимодальними перевезеннями, є сукупністю матеріальних об’єктів критично важливої інфраструктури загальнодержавного значення. І, як така, вона не може бути монопольною власністю окремих суб’єктів господарювання.     

        

         Стаття 8. Організація мультимодальних перевезень  

        

1. Організація мультимодальних перевезень здійснюється оператором цих перевезень відповідно до положень цього Закону та правил мультимодальних перевезень вантажів.

         2. Відносини між оператором мультимодальних перевезень та іншими особами, яких оператор залучає до виконання своїх зобов’язань за договором з клієнтом, регулюються чинним законодавством України та договором.

         3. Протягом виконання мультимодального перевезення територією іноземних держав чи /або в їх територіальних водах  на учасників цього перевезення розповсюджуються відповідні положення чинного законодавства цих держав.

         4. Спеціальні вимоги до операторів мультимодальних перевезень.

         1) Підприємницька діяльність операторів мультимодальних перевезень підлягає обов'язковій сертифікації в аспектах її нормативної забезпеченості матеріально-технічною базою та в питаннях спеціальної професійної підготовки співробітників підприємства-оператора мультимодальних перевезень і власне самого оператора — фізичної особи підприємця.

        

         Стаття 9. Агенти учасників мультимодального перевезення

        

         1. До агентів учасників мультимодального перевезення відносяться такі суб'єкти господарювання:

         1) Агент-відправника вантажу (отримувача вантажу) – будь-яка інша особа, окрім оператора мультимодальних перевезень, перевізника та вантажоодержувача, яка найнята відправником вантажу (отримувачем вантажу) для забезпечення виконання зобов’язань останнього за договором, укладеним з оператором мультимодальних перевезень.

         2) Агент оператора мультимодальних перевезень – будь-яка інша особа, окрім вантажовідправника, вантажоодержувача та оператора мультимодальних перевезень, яка залучена оператором для забезпечення виконання частини своїх зобов’язань за договором мультимодального перевезення.

         3) Агент перевізника – будь-яка інша особа, окрім перевізника, яка виконує, або зобов’язується виконати, будь-яке з зобов’язань перевізника відповідно до договору перевезення стосовно отримання, завантаження, обробки, укладання, перевезення і збереження вантажу, нагляду за ним, розвантаження чи здачі вантажу – у тій ступені, у якій дана особа діє, прямо чи опосередковано, за дорученням перевізника чи під наглядом або контролем цього перевізника.  

         Агент перевізника не є особою, яка є найманою, прямо чи опосередковано вантажовідправником, документарним вантажовідправником, контролюючою стороною чи вантажоодержувачем.

         4) Агенти відправника чи отримувача вантажу, оператора мультимодальних перевезень та перевізників не мають права передоручати виконання своїх зобов’язань будь-яким іншим особам без попереднього погодження щодо цього зі своїм принципалом.

 

Стаття 10. Договір мультимодального перевезення та інші договори, що укладаються учасниками мультимодальних перевезень

 

         1. Договір мультимодального перевезення – єдиний для його сторін договір перевезення не менше, ніж двома видами транспорту.

         Правовий статус згаданого договору як єдиного для усіх сторін-учасників кожного окремого мультимодального перевезення полягає у тому, що цей договір є єдиною правовою підставою для укладання договорів між оператором мультимодальних перевезень та іншими особами.

У свою чергу, правовою підставою укладання договору мультимодального перевезення є договір (купівлі-продажу, постачання), укладений клієнтом з будь-якою третьою особою та одним з наслідків виконання зобов'язань за котрим є виникнення потреби у мультимодальних перевезеннях.

У разі ж, якщо вантажовідправник (клієнт) тільки планує укласти угоду, реалізація якої передбачає виникнення ринкового попиту на логістичні послуги, сторони — клієнт та оператор мультимодальних перевезень-можуть укласти попередній договір.

Відповідно до останнього, сторони зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти в майбутньому основний договір на мультимодальні перевезення на умовах, встановлених попереднім договором.

Істотні умови основного договору — договору мультимодального перевезення стосовно предмету, ціни, строку дії договору мультимодального перевезення, умов постачання товару (вантажу), реквізитів та зобов'язань вантажоодержувача, інформація щодо переходу ризиків від вантажовідправника до вантажоодержувача, а також будь-які інші умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода, мають співпадати з умовами попереднього договору.

До укладання договору з клієнтом оператору мультимодальних перевезень забороняється укладання договорів з іншими особами, яких оператор залучає до виконання своїх зобов’язань за договором з клієнтом.

         2. Договір мультимодального перевезення-різновид правового виду зобов’язань, властивих договору транспортного експедирування. За умовами договору мультимодального перевезення оператор мультимодальних перевезень приймає на себе окрім зобов’язань експедитора, ще й зобов’язання перевізника.

         3. Як сторона договору мультимодального перевезення, укладеного з клієнтом, оператор мультимодального перевезення укладає договір відповідного правового виду з іншими особами, яких він залучає до виконання своїх зобов’язань за договором мультимодального перевезення. Будь-яким іншим особам, які залучаються оператором мультимодальних перевезень (перевізником) до виконання обов’язків останнього за договором мультимодального перевезення, забороняється без попереднього погодження з оператором мультимодальних перевезень передоручати свої зобов’язання по договору з останнім третім особам. 

         4. Господарські правовідносини оператора мультимодальних перевезень з кожним з фактичних перевізників (як з іншою особою) базується на положеннях договору мультимодального перевезення.

         5. Предмет договору та інші істотні умови  договору мультимодального перевезення.

         За договором мультимодального перевезення одна сторона – оператор мультимодального перевезення приймає на себе зобов’язання перевізника і зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони - клієнта виконати або організувати виконання перевезення вантажу та пов’язаних з цим перевезенням послуг.         А інша сторона – клієнт – зобов’язується оплатити послуги цього оператора та інших осіб, залучених оператором для виконання своїх зобов’язань за цим договором.

         Іншими істотними умовами договору мультимодального перевезення є наступні з них:

- відомості про сторони договору:

   для юридичних осіб – резидентів України: найменування, місцезнаходження та відомості про державу, де зареєстровано особу;

   для фізичних осіб – громадян України: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; 

 • для фізичних осіб-іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім’я,  по батькові ( за наявності), адресу місця проживання за межами України;
 • вид, найменування, кількісні та спеціальні характеристики вантажу, що підлягає перевезенню;
 • загальна договірна вартість послуг, у тому числі розмір плати оператору мультимодальних перевезень;
 • права і зобов’язання сторін;
 • відповідальність сторін, у тому числі у разі завдання шкоди внаслідок дії обставин непереборної сили;
 • пункти відправлення  та пункти призначення вантажу;
 • порядок та умови страхування ризиків вантажовідправника та вантажоодержувача, що виникають відповідно до умов постачання товару;
 • порядок оперативного погодження сторонами змін до умов договору та інших питань їх співпраці по ньому протягом виконання замовлення;
 • порядок розрахунків;
 • строк дії договору;
 • а також усі ті умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

6. Істотні умови договорів, що укладаються оператором мультимодального перевезення з іншими особами – учасниками мультимодальних перевезень, розподіляються на два види:

     - істотні умови, що змістовно відповідають зазначеним як такі у договорі мультимодального перевезення;

     - істотні умови, що віддзеркалюють правову та змістовну специфіку, яка визначає вид договірних правовідносин оператора з кожною іншою особою, залученою оператором до виконання своїх зобов’язань за договором з клієнтом.

     7. В разі необхідності здійснення систематичних (більше, ніж одного) мультимодальних перевезень оператор цих перевезень і клієнт вантажу можуть укласти довгостроковий (основний) договір мультимодального перевезення.

     8. Перевезення вантажів у мультимодальному сполученні можуть здійснюватися на основі примірного договору, типового договору, або договору приєднання.

     9. У разі залучення оператором мультимодального перевезень до виконання своїх зобов’язань за договором мультимодального перевезення інших осіб, у відносинах з ними оператор може виступати від свого імені або від імені клієнта.

     10. Зовнішньоекономічні договори мультимодального перевезення вантажу мають відповідати вимогам законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

     11. Договір-замовлення.

 1. Незалежно від того, чи планують учасники мультимодального перевезення підтримувати систематичні ділові стосунки, вони мають укладати на кожен технологічно закінчений цикл (етап) мультимодальних перевезень окремі договори-замовлення. При цьому договори-замовлення, які укладають клієнт та оператор мультимодального перевезення, а також договори-замовлення, які укладаються оператором мультимодального перевезення з іншими особами, у тому числі з фактичним перевізником, є невід’ємними додатками до договору (основного договору)  мультимодального перевезення. Відповідно, інші особи, які залучаються оператором до виконання його зобов’язань за договором мультимодального перевезення, є третіми сторонами договору (основного договору) мультимодального перевезення.
 2. Договори-замовлення, які на підставі попередньо укладеного з оператором мультимодальних перевезень договору укладає фактичний перевізник, містять істотні умови, додаткові до тих, що вказуються у вказаному договорі між цим фактичним перевізником та оператором.
 3. Кожен договір-замовлення, укладений фактичним перевізником з його агентами-іншими особами, є невід'ємним додатком до договору, укладеному між цим перевізником та оператором мультимодальних перевезень.

Відповідно до останнього, кожна інша особа, залучена фактичним перевізником до виконання зобов'язань останнього за договором, укладеним ним з оператором, є третьою стороною цього договору.

 1. Кожен договір-замовлення, укладений оператором  мультимодальних перевезень та фактичним перевізником з іншими особами, є додатком до договору, укладеному між вантажовідправником (клієнтом) та оператором мультимодальних перевезень.

Інші особи, яких оператор залучає до виконання своїх зобов’язань перед клієнтом, є третіми сторонами договору мультимодального перевезення - з відповідними для цих осіб правами та зобов’язаннями.      

        

Стаття 11. Документація, що застосовується при мультимодальних перевезеннях

 

         1 При мультимодальних перевезеннях вантажів товарно-транспортні документи застосовуються відповідно  до правил, узгоджених та затверджених  міжнародними організаціями - «Конференцією ООН з питань торгівлі і розвитку» (UNCTAD), Міжнародною торгівельною палатою (ICC), Міжнародною федерацією експедиторських асоціацій (FIATA) та ін.

         2 Перевезення вантажів у прямому мультимодальному сполученні супроводжуються товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту, або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.

         3. Перевезення вантажів у мультимодальному сполученні здійснюються за єдиним документом - «документом мультимодального  перевезення» (multimodal transport document; MT document).

         4. Документи мультимодального перевезення мають відповідати наступним загальним вимогам.

 1. Мають бути узгодженими з українськими об’єднаннями експедиторів та перевізників, а також з українським регіональним органом Міжнародної Торгової Палати.

Документи, що застосовуються  при мультимодальних перевезеннях поза територією України, мають бути визнаними професійною спільнотою виробників логістичних послуг у країнах світу, територіями яких здійснюються ці перевезення.

2) Відповідати вимогам щодо транспортних документів, які надаються у банківські установи.

3) Виготовлятись від свого імені національними чи міжнародними об’єднаннями експедиторів та обліковуватись як документ суворої звітності.

4) Документ мультимодального перевезення випускається у діловий оборот операторами мультимодальних перевезень.

5) Оператори мультимодальних перевезень підзвітні об’єднанням експедиторів в питаннях цільового використання отриманих в цих об’єднаннях чистих (не використаних)  та використаних бланків такого документу.

     5. Під час перевезень вантажів у мультимодальному сполученні можуть використовуватися документи, розроблені та затверджені для окремих видів транспорту та перевезень вантажів у міжнародному та внутрішньому сполученнях. Видача мультимодального транспортного коносаменту не виключає, у разі необхідності, видачі інших документів, що відносяться до перевезення або до інших послуг, які пов’язані з мультимодальним перевезенням.

         6. За договором мультимодального перевезення оператор мультимодальних перевезень може організувати перевезення за одним документом мультимодального перевезення вантажі кількох різних клієнтів, які прямують з одного пункту відправлення та/чи в один пункт призначення за умови, що цей оператор виступає від імені усіх цих клієнтів як вантажовідправник чи вантажоодержувач.

 

Стаття 12. Плата оператору мультимодального перевезення

 

1. Платою оператору мультимодального перевезення є грошові кошти, що підлягають сплаті клієнтом цьому оператору за роботу, пов’язану з організацією та забезпеченням виконання його особистих зобов’язань за договором мультимодального перевезення.

2. У плату оператору мультимодального перевезення не включаються фактичні витрати цього оператора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених ним до виконання своїх обов’язків за договором мультимодального перевезення, витрат на оплату зборів (обов’язкових платежів), що оплачуються при виконання договору мультимодального перевезення: вказані витрати мають оплачуватись з коштів клієнта – замовника послуг та враховуються у договірній ціні послуг мультимодальних перевезень.

3. Підтвердженням фактичних витрат оператора мультимодального перевезення є належним чином оформлені звітні документи (рахунки, платіжні доручення, документи мультимодальних перевезень тощо), видані українськими чи іноземними суб’єктами господарювання, що залучалися цим оператором до виконання його обов’язків за договором мультимодального перевезення, або підтверджувальні документи,  видані органами влади держав, територією  яких здійснювалося мультимодальне перевезення.

 

         Стаття 13. Права учасників мультимодальних перевезень

 

         1. Клієнт-замовник мультимодальних перевезень має право:

 • визначати маршрут мультимодального перевезення вантажу та види використовуваного  при цьому транспорту;
 • вносити зміни в маршрут мультимодального перевезення, змінювати кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це оператора мультимодальних перевезень та відшкодувавши йому відповідні додаткові витрати;
 • до початку та протягом виконання мультимодального перевезення давати вказівки оператору мультимодального перевезення, які не суперечать предмету та іншим умовам договору перевезення та документам, наданим оператору;
 • отримувати від оператора мультимодального перевезення інформацію про хід мультимодального перевезення. 

         2. Оператор мультимодальних перевезень має право:

 • діяти в інтересах клієнта, обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу та виконання пов’язаних з цим перевезенням транспортно-експедиторських послуг, діяти при цьому в інтересах клієнта-замовника послуг та згідно з умовами укладеного за участю оператора договору відповідного правового виду;
 • відступати від вказівок клієнта-замовника послуг в порядку, передбаченому договором мультимодального перевезення;
 • на відшкодування в погодженому з клієнтом за текстом договору мультимодального перевезення порядку додаткових витрат, що виникли у оператора при виконанні договору мультимодального перевезення та здійснювалися в інтересах клієнта чи з причин, пов’язаних з перевезенням, та які сторони не могли передбачити протягом укладання договору;
 • притримувати вантаж, що знаходиться в його веденні до моменту здійснення плати оператору мультимодальних перевезень і відшкодування витрат, які здійснені оператором та узгоджені сторонами згідно умов договору перевезення та додатків до нього;
 • не починати виконання своїх зобов’язань за договором мультимодального перевезення до отримання від клієнта всіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання оператором зобов’язань, передбачених договором мультимодального перевезення.

         3. Інші особи, залучені оператором мультимодальних перевезень та фактичним перевізником для забезпечення виконання своїх договірних зобов’язань, у частині своїх зобов'язань за договором з оператором, мають такі ж права, які оператор має у договірних відносинах з клієнтом, а фактичний перевізник – у договірних відношеннях з оператором мультимодальних перевезень.

          

Стаття 14. Загальні заборони та обмеження на використання  учасниками мультимодальних перевезень своїх прав

 

         1. Управнений суб’єкт господарського зобов’язання з числа учасників мультимодального перевезення може здійснювати передачу (делегування) третім особам належні йому за договором права для здійснення господарсько-управлінських повноважень тільки за письмовою документально підтвердженою згодою іншої сторони (сторін) укладеного за його участю договору (договорів).

         2. Учасники мультимодальних перевезень за текстами господарських договорів, що укладаються між ними, можуть домовлятися щодо певних заборон та/або обмежень стосовно їх дій в процесі виконання цих перевезень. Домовленості сторін щодо обмеження їх прав як учасників мультимодальних перевезень не повинні суперечити положенням чинного законодавства України і моральним засадам суспільства.

 

Стаття 15. Відповідальність учасників мультимодальних перевезень

 

         1. Підстави відповідальності учасників мультимодальних перевезень.

         Відповідальність кожного з учасників мультимодальних перевезень витікає з змісту умов договорів, що укладаються ними на різних етапах виконання цих перевезень. Обов'язковість дотримання умов відповідальності сторін, не включених до текстів цих договорів, має забезпечуватись обов'язковим письмовим застереженням наступного змісту, наведеним за їх текстами:

         “На сторони договорів, які укладаються до і під час виконання мультимодальних перевезень, поширюються відповідні  положення чинного законодавства України, міжнародних договорів України, а також положення чинних державних нормативних документів з питань транспортно-експедиторської діяльності.”

         У даній статті посилання на оператора мультимодального перевезення, фактичного перевізника та залучених ними інших осіб, включає їх службовців,  агентів або будь-яку іншу особу, послугами яких вони користуються (користувалися) для виконання договору мультимодального перевезення, а посилання на вантажовідправника або вантажоодержувача включають їх службовців або агентів.

         2. Період відповідальності учасників мультимодальних перевезень.

         1) Період відповідальності оператора мультимодальних  перевезень відповідає періоду взаємної договірної відповідальності клієнта (замовника послуг з мультимодальних перевезень) та оператора мультимодальних перевезень. Цей період починається з моменту отримання оператором мультимодального перевезення (перевізником) або іншою особою, вантажу у своє ведення  і закінчується у момент здачі вантажу його отримувачу.

         2) Для цілей даної статті вважається, що вантаж знаходиться у веденні оператора мультимодального перевезення:

а) з моменту, коли він прийняв вантаж від:

а-1) вантажовідправника або особи, яка дії від його імені; або

а-2) будь-якого органу чи іншої третьої особи, яким на підставі закону чи правил, що підлягають застосуванню у місці прийняття вантажу у його ведення, вантаж має бути переданий для перевезення;

б) до моменту коли він видав вантаж:

б-1) шляхом вручення вантажу вантажоодержувачу, або

б-2) у випадку, коли вантажоодержувач не приймає вантаж від оператора мультимодального перевезення, - шляхом надання його у розпорядження вантажоодержувача відповідно до договору мультимодального перевезення, або відповідно до закону чи звичаю ділового обороту  даної галузі, що застосовуються у місці видачі вантажу, або

б-3) шляхом видачі вантажу будь-якому органу, якому на підставі закону чи права, що підлягають застосуванню в місці видачі вантажу, має бути переданий вантаж.

         3) Період відповідальності перевізника.

         Період відповідальності за вантаж перевізника починається з моменту отримання перевізником або його агентом вантажу для перевезення і закінчується у момент здачі вантажу.

         4) Період відповідальності будь-якої іншої особи, залученої оператором мультимодальних перевезень до виконання своїх договірних зобов'язань перед вантажовідправником, визначається договором між оператором мультимодального перевезення та іншою особою.

         5). Період відповідальності будь-якої іншої особи, залученої фактичним перевізником до виконання своїх договірних зобов'язань  перед оператором мультимодальних перевезень визначається договором між цим перевізником та іншою особою. 

         3. Загальні принципи та умови відповідальності учасників мультимодального перевезення.

         1) З метою регулювання відносин учасників мультимодальних перевезень застосовуються принцип мережевої відповідальності, умови субсідіарної  відповідальності і солідарного зобов'язання (солідарної вимоги).

         а) Мережева відповідальність конкретних учасників мультимодальних перевезень настає у випадках, коли відома ланка (місце) шляху перевезення, на якому сталися втрата або пошкодження вантажу;

         Мережева відповідальність настає у формі субсидіарної чи солідарної відповідальності учасників мультимодального перевезення, винних у втраті або пошкодженні вантажу, затримці у його доставці.

         б) Принцип субсідіарної (додаткової) відповідальності застосовується у регулюванні відносин оператора мультимодальних перевезень, фактичного перевізника вантажу з їх агентами — іншими особами, кожен з яких  у разі необхідності залучає указаних осіб до виконання своїх зобов'язань за договорами, укладеними, відповідно, з клієнтом — замовником послуг та з оператором мультимодальних перевезень.

         в) Солідарне зобов'язання, або солідарна вимога учасників мультимодальних перевезень, виникають у разі неподільності предмета зобов'язання, визначеного  договором сторін — учасниць мультимодального перевезення.

         г) Відповідальність оператора мультимодального перевезення як перевізника ґрунтується на принципі презумпції провини.

         д) Учасник мультимодального перевезення звільняється від відповідальності за наслідки порушення зобов'язання якщо доведе відсутність своєї вини (умислу або необережності) — якщо інше не встановлено договором чи законом.

         2) Умови відповідальності клієнта.

         а) Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані оператору мультимодального перевезення, іншим особам, залученим до виконання договірних зобов'язань  оператора, у зв'язку з  порушенням ним зобов'язань щодо надання документів та інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформації, необхідної для виконання оператором та іншими особами зобов'язань, встановлених укладеними між учасниками мультимодального перевезення договорами, правилами застосування форм документації, яка використовується при цих перевезеннях.

         б) Відповідальність клієнта та інших осіб, залучених клієнтом  до виконання своїх зобов'язань  за договором мультимодального перевезення.  

Клієнт несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань, що викликані діями чи бездіяльністю будь-якої особи, включаючи співробітників та субпідрядників, яким він доручив виконання будь-якого зі своїх договірних зобов'язань перед оператором мультимодального перевезення. Проте, клієнт не несе відповідальності за дії чи бездіяльність оператора мультимодальних перевезень або інших осіб, які залучені оператором для виконання договірних зобов'язань останнього перед вантажовідправником.

         в) Клієнт гарантує оператору мультимодального перевезення в момент прийняття оператором мультимодального перевезення вантажу у своє ведення точність наданих ним для включення у документ мультимодального перевезення даних стосовно загального характеру вантажу, його марок, кількості місць, ваги і кількості, даних щодо небезпечного характеру вантажу.

         г) Клієнт відшкодовує оператору мультимодального перевезення шкоду, яка є результатом неточності або недостатності даних у документі мультимодального перевезення. При цьому клієнт залишається відповідальним навіть якщо документ мультимодального перевезення був їм переданий. Право оператора мільтимодального перевезення на таке відшкодування ніяким чином не обмежує його відповідальність перед будь-якою іншою, ніж клієнт, особою.

         д) З метою забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань перед оператором мультимодальних перевезень, та на вимогу останнього, клієнт приймає на себе за текстом договору про мультимодальні перевезення додаткові зобов'язання щодо дотримання ним умов договору про мультимодальне перевезення, які стосуються виду забезпечення виконання ним своїх зобов'язань та надає належні докази наявності такого забезпечення. 

         3) Умови відповідальності оператора мультимодальних перевезень.

         а) У договірних відносинах з клієнтом оператор мультимодального перевезення відповідає за порушення договору, що мали місце внаслідок певних дій та упущень інших осіб, залучених ним до виконання своїх зобов'язань за договором з клієнтом, так, якщо б такі порушення були скоєні ним самим.

         б) У договірних відносинах з іншими особами, залученими оператором мультимодального перевезення до виконання своїх зобов'язань за договором з клієнтом, відповідальність оператора  визначається з урахуванням того, що оператор мультимодального перевезення є особою, яка діє у договірних відносинах з цими особами за дорученням клієнта та за його рахунок.

         в) Оператор мультимодального перевезення, інші особи, залучені цим оператором до виконання своїх зобов'язань за договором, укладеним з клієнтом, несуть відповідальність за завдані клієнту збитки внаслідок втрати чи пошкодження вантажу, якщо обставини, які обумовили ці збитки, мали місце в той час, коли вантаж знаходився у їх веденні.

         г) Відповідальність оператора мультимодального перевезення визначається  умовами, вказаними на  обраному оператором мультимодального перевезення стандартному документі мультимодального перевезення, а також в інших стандартних документах, які додатково випускаються оператором відповідно до умов договору мультимодального перевезення.

         д) Супутні причини виникнення втрати, пошкодження вантажу, або затримки у його доставці.

         У тих випадках, коли вина оператора мультимодального перевезення, його службовців або агентів інших осіб, сполучається з іншою причиною виникнення втрати, пошкодження або затримки у доставці, оператор  мультимодального перевезення несе відповідальність лише у тому ступені, у якому втрата, пошкодження або затримка у поставці обумовлені його виною чи недбалістю -  за умов що оператор мультимодального перевезення доведе розмір втрати, ступінь пошкодження або затримки у доставці, які не обумовлені виною з його боку.

         ж) Сторони договору мультимодального перевезення можуть за текстом останнього додатково узгодити між собою інші, не зазначені у документі мультимодального перевезення, зобов'язання сторін цього договору.

         4) Умови відповідальності фактичного перевізника.

         а) Перевізник несе відповідальність за втрату або пошкодження вантажу, а також за затримку у його здачі, якщо позивач доведе, що втрата, пошкодження чи затримка у доставці вантажу або подія, (обставина), яка викликала чи сприяла їх прояву, мали місце у період відповідальності перевізника.

         б) Фактичний перевізник несе зобов'язання та відповідальність, що покладається на перевізника відповідно до положень даного Закону і має право на заперечення та межу відповідальності перевізника, яка передбачена у даному Законі, якщо фактичний перевізник отримав вантаж для перевезення, або здав його в державі місці знаходження пункту прийому або здачі вантажу, або здійснював заходи по відношенню до вантажу в одному з пунктів держави, на території яких сторони договору мультимодального перевезення здійснювали ці заходи; а подія, що обумовила втрату, пошкодження вантажу або затримки у його доставці, мала місце:

і) у період між прийняттям вантажу у пункт завантаження транспортного засобу та його убуття з пункту завантаження; чи

іі) коли вантаж знаходився у веденні агента -іншої особи; або

ііі) в будь-який інший момент та тією мірою, у якій цей агент-інша особа приймала участь у здійсненні будь-яких заходів, передбачених договором перевезення.

         в) Якщо перевізник погоджується прийняти на себе будь-які інші зобов'язання, окрім  зобов'язань, що покладаються на перевізника відповідно до положень даного Закону, або погоджується з тим, що його відповідальність перевищує межу, вказану відповідно до даного Закону, то інша особа - агент не зв'язана  такою згодою перевізника, якщо тільки вона прямо не погоджується прийняти на себе такі зобов'язання  або такі більш широкі межі відповідальності.

         г) Фактичний перевізник несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань згідно даного Закону, яке є наслідком дій або бездіяльності будь-якої особи, на яку вона поклала виконання будь-яких зобов'язань перевізника відповідно до умов, передбачених у підпункті 5) пункту 3 даної статті Закону. 

         д) Фактичний перевізник несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань, що стало наслідком дій або бездіяльності будь-якої іншої особи -агента фактичного перевізника;

         ж) оператор мультимодального перевезення та фактичний перевізник несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань, що стало наслідком дій або бездіяльності :

- капітана та екіпажу судна;

- інших службовців оператора та фактичного перевізника;

 - будь-якої іншої особи, яка виконує чи зобов'язується виконати будь-які зобов'язання оператора чи фактичного перевізника відповідно до договору перевезення у тому ступені, у якому ця особа діє прямо чи опосередковано, під наглядом та контролем оператора чи фактичного перевізника.

         к) Перевізник повністю або частково звільняється від відповідальності, якщо доведе, що причина, або одна з причин втрати чи пошкодження вантажу чи затримки у доставці вантажу, не може бути віднесена на рахунок його вини, або вини його агентів — інших осіб.

         Перевізник також повністю або частково звільняється від відповідальності згідно підпункту 4)а) пункту 3 даної статті, якщо доведе, що втрату, пошкодження чи затримку у доставці вантажу обумовило одне або декілька з нижче наведених причин чи обставин:  

-  дії непереборної сили;

-  виникнення небезпеки і випадковостей на морі та інших судноплавних водах;

-  пожежі, що виникла не з вини перевізника;

-  рятування людей, суден, вантажів;

 - дій або розпоряджень властей (затримання, арешт, карантин тощо);

 - воєнних дій, терористичних актів, народних заворушень;

 - дій або упущень відправника або одержувача вантажу;

- прихованих недоліків вантажу, його властивостей або природних втрат, що однак не перевищують встановлених норм;

 - непомітних за зовнішнім виглядом недоліків тари і пакування вантажу;

 -  недостатності чи неясності маркування вантажу;

-  страйків або інших обставин, що спричинили зупинку або обмеження роботи повністю чи частково;

 - дій щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.
         л) Додаткові підстави звільнення перевізника від відповідальності за нестачу вантажу

Перевізник не відповідає за нестачу вантажу, що прибув у місце призначення:

         л-1) у справних суднових приміщеннях, ліхтерах, контейнерах із справними пломбами відправника;

         л-2) у цілій і справній тарі без слідів її розпакування в дорозі;

         л-3) у супроводі провідника відправника або одержувача, якщо тільки одержувач не доведе, що нестача вантажу сталася з вини перевізника.

         м) Виключення з загальних положень договору щодо відповідальності перевізника.

         Не вважається порушенням договору мультимодального перевезення будь-яке відхилення транспортного засобу від належного шляху (маршруту) перевезення з метою рятування (порятунку)  людей, транспортних засобів і вантажів, а також інше розумне відхилення, якщо воно не викликане  неправильними діями перевізниками.

         н) Обставини та умови втрати оператором мультимодальних перевезень права на обмеження відповідальності

         Оператор мультимодального перевезення не має права на обмеження відповідальності, якщо доведено, що втрата, пошкодження або затримка доставки є результатом дій або недбалості цього оператора, здійснених  або з наміром заподіяти таку втрату, пошкодження чи затримку, або здійснених безвідповідально й з розумінням ймовірності виникнення такої втрати, пошкодження або затримок.

         п) Шкода, завдана на певному етапі перевезення.

У тих випадках, коли втрата або пошкодження вантажу трапились на певному етапі мультимодального перевезення, по відношенню до якого положення чинних в Україні міжнародних договорів, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або імперативна норма національного права передбачає більш високий поріг відповідальності у порівнянні з порогом, визначеним для окремих видів транспорту, поріг відповідальності оператора мультимодального перевезення за таку втрату або пошкодження визначається відповідно до положень чинних в Україні міжнародних договорів, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України або імперативної норми національного права.

         5) Умови відповідальності інших осіб -агентів клієнта, оператора мультимодальних перевезень та фактичного перевізника.

         Відповідальність інших осіб -агентів визначається договорами, які вони укладають з клієнтом, оператором мультимодальних перевезень та з фактичним перевізником.

         6) Одиниця виміру та граничній розмір відповідальності учасників мультимодального перевезення.

         а) Розмір відповідальності учасників мультимодальних перевезень вимірюється у спеціальних правах запозичення (СПЗ, або Special Drawing Rights).         

         Числовий вимір (курс) умовної розрахункової одиниці спеціального права запозичення (СПЗ) відзначається Міжнародним валютним фондом і може змінюватися з часом.

         Граничний розмір суми відповідальності учасника мультимодального перевезення визначається  у кількості  умовних розрахункових одиниць СПЗ у розрахунку 875 СПЗ на одне вантажо-місце або 3 СПЗ за один кілограм брутто втраченого або пошкодженого вантажу  - в залежності від того, яка сума буде вище: за винятком випадків, коли вартість вантажу була заявлена клієнтом (вантажовідправником) та включена в договірні умови. Або коли оператор мультимодального перевезення узгодив одну вартість вантажу, яка більше у порівнянні з сумою обмеження відповідальності, що обраховується за кількістю вантажо-місць чи ваги брутто вантажу.

         б) Якщо вантаж перевозиться в контейнері, на піддоні, або на подібному, придатному для транспортування пристрої, яке використовується для об'єднання вантажу, або на транспортному засобі, то місця чи одиниці відвантаження, перелічені у договірних умовах як такі, що є упакованими, розглядаються як місця чи одиниці відвантаження. За умов відсутності такого переліку вантажі в/або на такому пристрої розглядаються як одна одиниця відвантаження.

         в) Граничний розмір відповідальності за втрату, завдану затримкою зі здачею вантажу.

         З урахуванням зазначеного у підпункті 6) пункту 3 даної статті Закону, розмір компенсації сплачуваної оператором за втрату або пошкодження вантажу, обумовлені затримкою зі здачею вантажу, розраховується шляхом посилання на вартість вантажу у місці і в момент здачі вантажу. При цьому вартість вантажу визначається на основі біржової оцінки, або за її відсутності, на основі ринкової ціни, або за відсутності і біржової і ринкової цін, шляхом посилання за звичайну вартість такого ж виду та якості вантажу у місці його здачі.

         7) Втрата права на обмеження відповідальності.

         а) Ніхто з учасників мультимодального перевезення не має права на обмеження відповідальності за порушення зобов'язання, якщо позивач доведе, що збитки, завдані внаслідок порушення ним зобов'язання  можуть бути віднесені на рахунок особистої діяльності чи бездіяльності особи, яка претендує на право обмежити відповідальність; або на рахунок особистої дії, скоєної з  наміром завдати такі збитки, або внаслідок грубої необережності   та з розумінням ймовірності виникнення таких збитків.

         б) Ніхто з учасників мультимодального перевезення не має права на обмеження відповідальності, якщо позивач  доведе, що затримка у здачі вантажу є наслідком особистої дії або бездіяльності особи, яка претендує на право обмеження відповідальності, за дії, скоєні з наміром завдати такі збитки внаслідок затримки або грубої необережності та з розумінням відповідності виникнення таких збитків.

         в) Умови звільнення від відповідальності учасників мультимодального перевезення вантажу.

Учасник мультимодального перевезення звільняються від відповідальності за наслідки порушення зобов'язання  якщо доведе відсутність своєї вини (умислу або необережності) — якщо інше не встановлено договором чи законом.

         8) Солідарна відповідальність учасників мультимодальних перевезень

 Якщо відповідальність за втрату, пошкодження чи затримку у здачі вантажу несуть оператор мультимодальних перевезень та одна чи кілька інших осіб, з числа залучених оператором до виконання своїх зобов'язань за договором, укладеним з вантажовідправником, то їх відповідальність є солідарною. Ця відповідальність має бути в межах, визначених положеннями підпункту 6) пункту 3 даної статті Закону.

         9) Позадоговірна відповідальність.

         Заперечення відповідача і граничний розмір відповідальності застосовуються до оператора мультимодальних перевезень за будь-яким позовом з приводу шкоди, що виникла як результат втрати або пошкодження вантажу, а також як результат затримки у його доставці, незалежно від того, чи ґрунтується цей позов на договірному, деліктному (стосовно правопорушень) або на іншому правовому підґрунті.

 

         Стаття 16. Забезпечення виконання зобов’язань учасниками мультимодальних перевезень

 

     1. На вимогу будь-якої з сторін договору, що укладаються учасниками мультимодальних перевезень, в текст такого договору мають бути включені у якості істотних умов цього договору положення щодо зобов’язань іншої сторони стосовно одного, чи декількох, – на вибір зацікавленої в цьому сторони договору -  з числа визначених законодавством та договором сторін видів забезпечення своїх зобов’язань іншою стороною.

 

Стаття 17. Страхування

 

     1. Окрім використання у якості одного з видів забезпечення виконання зобов’язань сторонами договорів, що укладаються учасниками мультимодальних перевезень, страхування має застосовуватися вантажовідправниками та вантажоодержувачами як засіб убезпечення від наслідків їх власних ризиків втрати або пошкодження вантажу з урахуванням факту відсутності вини оператора мультимодальних перевезень чи його агентів та умов постачання товару (вантажу) за договором між вантажовідправником та вантажоодержувачем.

 

Стаття 18. Термінали мультимодальних перевезень

        

1. Мультимодальні перевезення здійснюються з використанням терміналів мультимодальних перевезень.

         2. Технічні та інші вимоги до організації роботи терміналів мультимодальних перевезень з урахуванням вимог цього закону визначає центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у галузі транспорту.

 

Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про мультимодальні перевезення вантажів

 

         1. Особи, винні за порушення законодавства про мультимодальні перевезення вантажів несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

 

         Стаття 20. Прикінцеві положення

 

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 2. Нормативно-правові акти діють у тій частині, що не суперечить цьому закону.
 3. Все, що не вказано за текстом  статей 1-18 даного Закону стосовно застосування його положень, регулюється положеннями відповідних нормативних актів, у тому числі нормативних актів виду державних стандартів, прийнятих на підставі положень закону.
 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:

 – подати на розгляд Верховній Раді пропозиції щодо проведення законів України у відповідність із цим Законом;

 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 • Міністерству інфраструктури України у тримісячний термін забезпечити розробку нової редакції закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» та нормативного документу «Правила здійснення мультимодальних перевезень»;
 • Міністерству фінансів України, Національному банку України привести у відповідність потребам безперешкодного здійснення мультимодальних перевезень умови цільового використання учасниками цих перевезень власної іноземної валюти.

 

 • УЛА Facebook
 • УЛА Twitter
 • УЛА Youtube